Khi con gái làm IT: Thách thức và bài học?
Dù xu hướng ngày nay đã có ít nhiều thay đổi, song con gái làm IT vẫn có thể được...
Software Engineer và câu chuyện làm sản phẩm
Làm sản phẩm hay outsource tốt hơn? Đó là một chủ đề vẫn luôn được bàn luận cùng những ý...

Sign up for our monthly newsletter
to learn about Got It & discover valuable information.